U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

De beroepsprocedure verloopt (in het slechtste geval) in drie stappen:

Stap 1
U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klassenraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klassenraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven. De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing. NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben." WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klassenraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

  1. u aanvaardt de beslissing van de klassenraad
  2. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot een nieuwe beslissing in uw voordeel of tot dezelfde beslissing (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure)
  3. uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen (-> u kunt dan overgaan naar stap 2 van de procedure).Stap 2
U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan tot twee conclusies komen:

  1. er moet een herdeliberatie plaatsvinden.
  2. er moet geen herdeliberatie plaatsvinden (-> u kunt overgaan naar stap 3 in de procedure)

Een herdeliberatie kan leiden tot een nieuwe beslissing of tot dezelfde beslissing (-> als de beslissing dezelfde is, kunt u overgaan tot stap 3 in de procedure)


Stap 3
Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor deze stap in de procedure heel duur kan uitvallen. Bovendien kan de Raad van State zelf niets beslissen over het attest van uw kind. De Raad van State kan alleen beslissen dat uw klacht gegrond is en de klassenraad verplichten opnieuw te delibereren. Als u gelijk krijgt van de Raad van State, krijgt u alleen maar gedaan dat dezelfde klassenraad nog een keer zal delibereren. Als vorige (her)deliberaties niets in uw voordeel hebben veranderd is het weinig waarschijnlijk dat dat nu wel zal gebeuren.

Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.
Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.

Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.
Beste,
Mijn zoon zit in het 5de middelbaar wiskunde-wetenschappen. Hij heeft slechte examens afgelegd in december. Hierdoor overwogen we het om hem van richting te doen veranderen. Na lang overleg met familie en klasgenoten besloot hij om te veranderen. Zijn aanvraag werd ingediend op 13/01/2017 via email. De einddatum,vastgelegd door de wet, is 15/01/2017. Desondanks mijn zoon zijn aanvraag had ingediend voor de einddatum,werd het afgekeurd. Hierdoor zal hij moeten blijven in zijn huidige richting. Aangezien zijn kerstexamens niet al te denderend waren, hebben we er geen hoop meer voor. Dit zal leiden tot een c-attest. Kunnen wij in beroep gaan aangezien zijn aanvraag voor studierichting-verandering onterecht werd afgekeurd?

 

In de derde graad is een verandering van studierichting niet meer zonder meer mogelijk.

De klassenraad bekijkt de aanvraag en alleen wanneer het gaat om "ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen" kan de overgang worden goedgekeurd.

De klassenraad heeft dus het recht om de aanvraag van uw zoon te weigeren.

Een beroepsprocedure is altijd mogelijk, maar de kans op succes is in dit geval zeer beperkt. U moet immers kunnen aantonen dat er wel ernstige medische, sociale of onderwijskundige redenen waren om van richting te veranderen. Slechte kerstexamens vallen daar zeker niet onder.

Als uw zoon op alle volgende dagelijkse werken en de eindexamens redelijke cijfers heeft, is er geen reden om hem een c-attest te geven. Slechte kerstexamens spelen een relatief kleine rol in de eindbeslissing indien er na die kerstexamens een duidelijke positieve evolutie is.

 

Beste,
Onze dochter zit in het 6de secundair en heeft dyscalculie. Wij merkten snel bij de eerste rapporten dat geen rekening werd gehouden met enige sticordi maatregel (rekenfouten werden bvb aangerekend). Wij vroegen een gesprek aan na het 2de rapport (oktober) en spraken een aantal hoopgevende maatregelen af.

Nu, anderhalve maand later (december), na de semesteriële examens, blijkt dat sticordi maatregelen zich beperken tot 'meer tijd' voor één vak bij het examen wiskunde. Het gebruik van het rekentoestel is voor de hele klas toegestaan. Onze dochter mocht het toestel voor één examenvraag bijkomend gebruiken.
Op het examen wiskunde en het schoolrapport zien wij (voor een ander vak) alweer allusies en opmerkingen richting rekenfouten, en rekenfouten worden aangerekend. Formulekaarten worden niet aangereikt. Voor andere vakken zoals wetenschappen, informatica, aardrijkskunde... worden helemaal geen sticordi maatregelen aangereikt.
Daarom hebben wij nogmaals een gesprek aangevraagd hieromtrent met zeer teleurstellend resultaat. Op mijn vraag welke maatregelen wél zijn genomen tijdens semester 1 krijgen wij een zeer vaag antwoord ("meer tijd" en "rekenmachiene" voor één vak). In praktijk betekent dit t.o.v. klasgenoten zonder dyscalculi quasi geen verschil.

Wij vinden dit onvoldoende. Onze dochter heeft hiermee zware tekorten op een aantal vakken. De school vraagt ons nu wat wij verwachten aan maatregelen, en zij zullen dan beslissen wat ze kunnen aanvaarden (met de melding dat we echter niet veel moeten verwachten.. ).
Wat kunnen wij doen om de rechten van onze dochter te vrijwaren? Moeten wij nu al beswaar indienen tegen de punten van het eerste semester of kan dit enkel ingeval van C attest in juni? De punten van het 1e semester zijn "definitief kwijt" hebben ze tijdens het oudercontact gezegd..
Ik zorg er alvast voor dat alles schriftelijk, via emails, gebeurt.

 

Het is belangrijk om een aantal dingen na te gaan:
1) Wat is het zorgbeleid van de school? Hierover vindt u informatie in het schoolreglement.
Door dat reglement te ondertekenen, verklaart u zich als ouder ook akkoord met het zorgbeleid. De maatregelen die u zou willen, moeten daar dan ook mee in overeenstemming zijn.

2) Wat is er beloofd? Als er concrete afspraken gemaakt zijn en die staan ook op papier, dan moet de school zich daar natuurlijk ook aan houden.
Uit de manier waarop u het formuleert, lijkt het dat er geen schriftelijke neerslag was van de "hoopgevende maatregelen". In dat geval is de school alleen gebonden door het schoolreglement.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk zeer concrete afspraken maakt met de school en die ook op papier zet (met handtekeningen van de school). U hebt dan het nodige om tijdens het tweede en derde trimester na te gaan of de school zich ook effectief aan de afspraken houdt. Het is inderdaad een goed idee om hier altijd schriftelijk over te communiceren en alle berichten (zowel de uwe als die van de school te bewaren).

De zwakke cijfers van het eerste trimester hoeven geen probleem te zijn. Als er een opwaartse trend is tegen het einde van het jaar (en geen onvoldoendes meer) is een A-attest zeker nog mogelijk (zelfs als er een probleem zou zijn met het vereiste gemiddelde).

Als het toch tot een C-attest zou komen, kunt u hier inderdaad tegen in beroep gaan. Het zal dan vooral zaak zijn om aan te tonen dat de onvoldoendes uitsluitend het gevolg zijn van dyscalculie.

Als de beroepsprocedure ook niets zou opleveren, is uw dochter in elk geval niet verplicht om op school over te zitten. Zij kan via het tweedekansonderwijs of de examencommissie het diploma secundair behalen. Dat kan bovendien vrij snel gaan, aangezien zij met C-attest in het zesde jaar in aanmerking komt voor vrijstelling. Zowel tweedekansonderwijs als examencommissie hebben een uitstekend zorgbeleid.

 

Beste

Ik heb een B-attest behaald in mijn 5de jaar stw, ik heb een onvoldoende voor naw sw en wiskunde. Zelf heb ik dyscalculie, maar de school heeft mij niet geholpen met mijn problemen voor wiskunde en naw, ik had om hulp gevraagd maar mijn vraag werd genegeerd. Ik heb een aangetekende brief gestuurd naar de beroepscommissie ze hebben tegen mij gezegd dat ik mezelf goed heb verdedigd, ondanks deze hoopvolle argumenten hebben ze mij geen 2de kans gegeven. Volgens een onderwijsinspecteur moeten mensen met een leerstoornis geholpen worden om dezelfde kansen te krijgen als iemand die geen stoornis heeft. De school heeft mij hierbij helemaal niet geholpen ik werd gelijkgesteld met leerlingen die geen stoornis hebben. De school zegt dat ik zelf geen zorgplan wou in mijn 1ste jaar, en dat ze daarom niks hebben gedaan hoewel ik en mijn moeder vaak hebben gezegd dat ik hulp nodig heb. In het 6de leerjaar werd ik gepest met minn stoornis daarom heb ik in mijn 1ste middelbaar gezegd dat ik geen uitzondering wou zijn omdat ik bang was om weer gepest te worden. Maar in mijn 5de jaar heb ik vaak om hulp gevraagd maar niemand heefr mij geholpen.Als de school het nodige had gedaan was ik hoogstwaarschijnlijk geslaagd op naw en wiskunde. Is het nuttig om naar de raad van state te gaan?
MvG

 

Het kan nuttig zijn, maar je moet zeker het volgende in overweging nemen:

1) Je moet kunnen bewijzen dat je hulp gevraagd hebt. Er moet dus ergens iets op papier of mail staan.

2) Je moet kunnen bewijzen dat de school alle hulp genegeerd heeft.

3) In STW is een onvoldoende voor SW problematisch. Je moet zeker zijn dat die onvoldoende niet de doorslag heeft gegeven, want die kan je niet wijten aan je dyscalculie.

 

Beste
Mijn dochter is begin vorig schooljaar na het behalen van een diploma 2de graad via de examencommissie gestart in 5ECT. Ze heeft hard gewerkt, maar kwam tekort op wiskunde en natuurwetenschappen. Hiervoor heeft ze herexamen mogen afleggen, de resultaten waren beter, maar nog niet voldoende en ze heeft op 31/8 een C-attest gekregen.
Voor wiskunde haalt ze een jaargemiddelde van 47,75% (deliberatieformule 43,24%) en NW 40,25% (deliberatieformule 36,62%).
In totaal haalt ze een jaargemiddelde van 63,9% (deliberatieformule 59,38%)
Een gesprek met de directrice was niet bevredigend. Tijdens het gesprek hebben we het dossier niet kunnen inkijken.
Vandaag ontving ik per aangetekend schrijven de beslissing dat de klassenraad niet opnieuw samengeroepen wordt.
Het 5de jaar opnieuw doen, ziet ze niet zitten en ze is bereid extra inspanningen te leveren in 6. Dit kan ze zeker aan, dat bewees ze met de overgang van 3 naar 5. Heeft het zin de beroepsprocedure te starten? Tot wanneer kan ik beroep aantekenen?

 

In het vijfde jaar kan in principe alleen een A of een C worden gegeven.

Uw dochter kreeg al een vrij uitzonderlijke kans door de herexamens. Gezien zij daar niet voor slaagde, is het C-attest zeker terecht.
Een beroepsprocedure zal weinig uithalen, zeker omdat de school al herexamens heeft gegeven en daarmee extra kansen heeft gecreëerd voor uw dochter.

Misschien is het verstandiger om opnieuw voor examencommissie te kiezen.
Als uw dochter niet meer op leeftijd zit, kan zij ook terecht bij het tweedekansonderwijs. Daar kan zij deelvrijstellingen krijgen op basis van het rapport en niveauproeven.

 

Mijn zoon heeft een b-attest gekregen in 4 tso, nu heeft hij de eerste 3 jaren van de middelbare school aso gedaan,
mag hij nu hij een b-attest heeft, kiezen voor 4 aso?

 

Begrijp ik het goed dat u wilt weten of uw zoon mag overzitten in 4 aso?

Dat mag sowieso als hij in 3 aso een A-attest behaalde.
Als hij een B-attest behaalde in 3 aso, moet u ook bij overzitten rekening houden met de clausulering.

De klassenraad heeft bij overzitten wel de mogelijkheid om de beperkingen van een B-attest op te heffen.

 

Geachte,
Ik heb vandaag een b-attest gekregen nadat ik op mijn herexamen Frans ben gebuisd.
Ik zit in 4eco en vorig jaar kreeg ik een waarschuwing voor frans.
Volgens de directie is deze beslissing genomen omdat het volgend jaar (5) economie moderne talen is. Ik had een algemeen totaal van 65. Voor eco had ik 74, ned 72, eng 66, wis 53, frans 39, wetenschappelijke vaken allemaal 62+ en voor aa en gesch 69 op mijn jaartotaal.
Op school hebben we alleen 3richtingen (ecmt, huw en wet).
Van de directie mag ik dus alleen huw doen of het jaar overdoen.
Is het nog aangeraden om dit aan te vechten?

 

Nee, gezien de waarschuwing vorig jaar, de zwakke cijfers dit jaar en het zwakke herexamen, is de beslissing terecht.

Door de cijfers Frans valt ecmt weg en het cijfer wiskunde is te zwak voor wet. Humane wetenschappen is een logische optie.

Als je toch liever iets wil doen met wat meer wetenschappen of economie, kies je beter een tso-richting.

 

Onze zoon Ian kreeg een c-attest 5de LO Sport (technisch). Hij had 3 kleine tekorten, Toegepaste Economie, Wiskunde en Frans.
Na overleg met de directie komt de klassenraad deze week opnieuw samen. De directie oordeelde dat we genoeg argumenten hadden om deze opnieuw samen te laten komen en eventueel herexamens af te dwingen. Geen remediëringsoefeningen gekregen voor deze vakken terwijl wij daar nadrukkelijk hadden om gevraagd tijdens het schooljaar, geen opvolging gekregen nadat we tijdens de rapportbespreking (examen 1) zelf aan de alarmbel hadden getrokken, zwaar arbeidsongeval van de papa op dag 1 van de eindexamen en wanneer hij voor het examen 1 niet kwam opdagen voor zijn mondelingexamen Frans (faalangst)werden wij als ouder niet op de hoogte gebracht en moesten we dit lezen op het rapport. Mijn vraag is nu zolang er geen uitspraak is, in welke jaar moet hij voorlopig starten op 1 september? En indien er toch geen herexamen moesten komen is het met deze argumenten nog nuttig om verder te gaan in de procedure? Alvast bedankt voor het antwoord.

 

In welk jaar uw zoon kan starten op 1/9, hangt af van het schoolreglement. De meeste scholen hebben als regel dat de leerling zolang de procedure loopt mag doen alsof er geen nadelige beslissing werd genomen.

De argumenten die u hebt, zijn duidelijk. Als ze worden verworpen, moet de school dit zeer grondig motiveren. Het is die motivering die zal bepalen of het nuttig is om de procedure verder te zetten. De argumenten zelf zijn meer dan redelijk. Het gaat er nu om wat de school daarmee doet.

 

Beste,
Ik heb vorig jaar mijn jaar opnieuw gedaan in het 5de middelbaar ASO, ik heb een C attest behaald door verschillende omstandigheden buiten school.
Ik ben het 5de opnieuw begonnen met de richting economie wetenschappen tot en met kerstmis had ik een goed rapport zonder ook maar een buis maar ik had door omstandigheden geen keus meer en ben naar een andere school moeten gaan. Die school had geen economie wetenschappen, enkel economie wiskunde. Dus ik heb wiskunde moeten bijwerken maar dit is dan heel het semester een probleem geweest, en ik liep rond met een grote achterstand op wiskunde. Nu heeft de klassenraad beslist dat ik een herexamen moet afleggen voor wiskunde. Ik heb nog geen enkel punt van mijn rapport gezien dus ik weet ook niet hoeveel ik op wiskunde moet halen. Ikzelf heb er ook niet echt veel vertrouwen in dat die herexamen gaat helpen aangezien het gewoon niet lukt, moest ik dit jaar nog slagen des te beter. Maar ik wil allesbehalve het 5de voor de 3de keer doen dus ik overweeg om examencomissie in TSO te gaan doen of als het toegelaten is en de school akkoord zou gaan om toch over te gaan naar het 6de maar dan in 6TSO handel. Ook heb ik hier iets gelezen over tweedekansonderwijs maar ik weet niet of dat evident is.
Mijn herexamen is overmorgen en ben nu volop aan het studeren maar ik zou me er heel goed bij voelen moest ik een plan B in mijn achterhoofd hebben.
Hopelijk krijg ik een vlug antwoord
met vriendelijke groeten!

 

Tweedekansonderwijs kan een zeer goede oplossing zijn.

De voordelen:
- Je klasgenoten zijn allemaal minstens 18
- Je krijgt vrijstellingen op basis van je rapport en niveauproeven
- Je hebt een pak minder lesuren dan op school en tijdens de vrije uren doe je wat je wil
- Je ouders behouden het recht op kinderbijslag als je minstens 17 uur per week les volgt
- Je behaalt exact hetzelfde diploma als dat dat je op school zou behalen na het zesde jaar aso of tso.

De nadelen:
- Als je pech hebt met de organisatie van de modules, kan het wat lang duren, maar dit kan je indien nodig opvangen door sommige examens bij de examencommissie te doen.

Als je examencommissie wil doen en het moet snel gaan, dan kies je best voor derde graad kantoor of secretariaat-talen. Dit levert ook exact hetzelfde diploma op als dat dat je op school zou behalen na het zesde jaar aso of tso.

 

Beste,

Ik zit in het 5 de middelbaar en heb geen goede examens afgelegd in juni, maar ik heb wel maar 1 jaarbuis van 44% op het vak natuurwetenschappen. In mijn richting (humane wetenschappen) is dit geen hoofdvak.

Is dit echt het juiste attest? Het gaat toch om de resultaten die over heel het jaar behaald worden? Toch niet alleen het laatste examen?

Mijn punten doorheen heel het jaar waren goed..

 

Als je slechte eindexamens maakt, wil dat eigenlijk zeggen dat je de leerstof van het tweede semester niet beheerst.

Bovendien suggereert het een negatieve ontwikkeling. Je bent het jaar goed begonnen, maar bent dan minder goed beginnen te werken.

Het attest is waarschijnlijk terecht.

Je kan voor de zekerheid altijd eens kijken wat je schoolreglement zegt over de deliberatiecriteria.

 

Beste, mijn zoon zit in het 5de jaar humane wetenschappen en heeft een c-attest gekregen. Hij heeft één jaar tekort voor frans (44%).
Op zijn eindexamens had hij in totaal wel 4 tekorten maar voor geen van die vakken heeft hij een jaartekort. Lijkt bezwaar jullie zinvol?

 

In het 5de jaar moet de klassenraad kiezen tussen A en C.

Met een toch wel al groot jaartekort voor Frans en de 4 tekorten op de eindexamens is een A echt moeilijk hard te maken.

Als uw zoon al eens heeft overgezeten, kunt u overwegen om over te stappen op tweedekansonderwijs.

 

Onze zoon heeft een B-attest gekregen in zijn 4de jaar aso economische A. Zijn totaal is 61 % en voor 2 vakken heeft hij een tekort nl fysica 44% en geschiedenis 43%. Zijn hoofdvakken situeren tussen de 55 en de 63%. Voor geen enkel vak heeft hij gedurende het jaar een remediëring gekregen. Voor geschiedenis zijn er voor de 6 jaarrapporten slechts voor 3 punten gegeven. Kunnen we met deze gegevens het a attest aanvechten. Grt

 

Als uw zoon geclausuleerd is voor heel aso, dan is het zinvol om de beroepsprocedure te starten. U hebt voor het vak geschiedenis duidelijke argumenten dat de school fouten heeft gemaakt.

U kunt pleiten voor een minder streng B-attest dat alleen aso-richtingen met extra wetenschappen uitsluit.

 

Beste Lies, Bedankt voor de snelle feedback! Ondertussen hebben we reeds een gesprek gehad met de schooldirecteur. Hij begreep onze standpunten en dan vooral dat er voor beide vakken geen remidiering is gegeven in de loop van het jaar. In augustus zal de klassenraad terug samenkomen. Grt.

 

Beste Lies, De delibererende klassenraad heeft rekening gehouden met onze aangebrachte argumenten en heeft haar beslissing herzien. Het B attest is omgezet naar een A attest het advies van de klassenraad blijft om te kiezen voor een minder zware richting. Onze zoon is enorm gemotiveerd om toch in het 5de Aso economie moderne talen te starten. Veel succes met de site!!!

 

Beste,

Ik zit in het 5de kaar kantoor office & retail en ik heb 3 tekorten behaald ; godsdienst, pav en Frans. Deze 3 vakken zitten rond de 40% maar wat ik niet begrijp is dat mijn andere klasgenoten 2 vakantietaken krijgen voor hun verschillende vakken en ik geen vakantietaken mag maken terwijl dat er een leerling van mijn klas 19% heeft voor Frans en er wel door mag met een vakantietaak. Er zijn zeker 3-4 leerling van mijn klas die zeker 2 tot 3 buizen hebben.. Dat staat allemaal op zwart-wit.
weten jullie misschien wat ik moet doen en normaal is toch de taak van de leerkracht om zijn leerling te helpen ? Weten jullie wat ik moet doen want ik wil echt graag verder naar school en ik wil zeker niet ermee stoppen!! Ik wil geen examencommissie doen ofzo ..

 

Het beste wat je kan doen, is gaan praten met de directie en/of de leerkrachten.
Leg uit dat je de beslissing niet begrijpt en vraag uitleg.

Je kan ook een beroepsprocedure starten, maar dan moet je goede argumenten hebben en kunnen aantonen dat de school jou niet goed heeft begeleid tijdens het jaar.
Meer informatie vind je hier:
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-k...

Het feit dat anderen in je klas wel gedelibereerd zijn en taken hebben gekregen, is geen bruikbaar argument. Elke leerling wordt individueel beoordeeld en geen twee leerlingen hebben exact dezelfde context en capaciteiten.

 

Beste,
ik zit in 5 economie moderne talen en ik heb een c attest.
Ik behaalde een jaartekort voor Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Voor Wiskunde was het 40% en Natuurwetenschappen 45% maar dit zijn geen hoofdvakken voor mij. Wat zou ik doen?
Mvg

 

Als je kiest voor aso moet je (min of meer) slagen voor alle vakken.

Met 40% voor wiskunde en 45% voor natuurwetenschappen in het vijfde jaar is een C-attest terecht.

Het beste wat je kan doen is gewoon overzitten.
Als je dat echt niet ziet zitten, kan je examencommissie doen.
Als je ooit al eens overgezeten hebt, kan je overstappen op tweedekansonderwijs.

 

Mijn dochter heeft net het 6e ASO afgemaakt richting humane Wetenschappen en heeft 49,5% voor Fysica, 49,5% voor Cultuur en 38% voor Wiskunde. De klassenraad heeft beslist om voor elk vak een herexamen te geven. Ook is ze een aantal weken ziek geweest wat natuurlijk nefast is, zeker voor een vak als Wiskunde. Men heeft ze achteraf ook niet begeleid of bijles gegeven.

 

Herexamens worden maar zeer uitzonderlijk toegekend.

Uw dochter krijgt een unieke kans om dit jaar toch nog te slagen. Het is net omdat de school rekening houdt met haar afwezigheid door ziekte dat ze herexamens krijgt.

Als u echt kan hard maken dat de school uw dochter geen hulp heeft gegeven of aangeboden en u niet heeft geïnformeerd over de problemen met wiskunde kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

U moet er wel rekening mee houden dat de nieuwe beslissing een C-attest kan zijn in plaats van uitgestelde proeven.

 

Beste,

Onze dochter heeft bij het einde van het 3de jaar richting latijn-talen een b attest gekregen waarbij ze een andere richting zonder latijn moet kiezen. Ze had slechts 1 onvoldoende van 48,6% voor latijn. De mediaan van de klas voor datzelfde vak is 49,8%. Een klasgenootje met 49% op latijn werd gedelibereerd. Onze dochter niet terwijl ze erg gemotiveerd is om deze richting verder te zetten en ook de school haar deze richting na de eerste graad had aanbevolen.

Heeft het zin om in beroep te gaan?

Dank bij voorbaat voor uw antwoord

 

Met een jaargemiddelde van 48,6% voor Latijn is een B-attest met uitsluiting Latijn waarschijnlijk terecht.

Het is een kleine onvoldoende, maar wellicht zijn er ook specifieke zwaktes (bv. grammatica) waardoor een overgang naar 4 Latijn niet wenselijk is. U kunt hierover een gesprek aanvragen met de leerkracht Latijn.

Die specifieke zwaktes verklaren ook waarom iemand anders met 49% wel naar Latijn mag.

Het heeft geen zin om in beroep te gaan tegen de beslissing, tenzij u kunt aantonen dat de school u onvoldoende heeft geïnformeerd over de problemen, geen hulp heeft aangeboden om de onvoldoendes weg te werken,...

 

Beste
Mijn zoon zit in 5 latijn moderne talen en een c attest ,hij heeft op deze 3 vakken Duits, geschiedenis en aardrijkskunde een buis. Op jaarbasis zit hij voor die drie vakken zo'n 6 a 7 punten per vak eronder. Nu het gaat niet om hoofdvakken . Nu wil ik in beroep gaan omdat ik het gevoel heb als mijn zoon dat jaar opnieuw moet doen hij totaal gedemotiveerd is.
Mvg

 

In het 5de jaar zijn B-attesten in principe niet mogelijk.

Een C is misschien wat streng voor de drie onvoldoendes die u meldt, maar het is ook wel duidelijk dat een A ook niet kan.

Onvoldoendes voor geschiedenis en aardrijkskunde wijzen meestal op een gebrek aan inzet en dat heeft zeker een rol gespeeld.

Een onvoldoende Duits is in Moderne talen sowieso een probleem.

U kunt aan de school een aangepast programma vragen voor uw zoon. Dit kan voor bisjaren. Uw zoon kan dan worden vrijgesteld voor vakken waarvoor hij geslaagd was en die uren zinvol invullen met iets anders (zelfstudie, remediëring Duits,...). Op die manier kan het motivatie-probleem misschien worden opgevangen.

 

Kan ik in beroep gaan, want Duits was op een hoog niveau en de directrice toonde daarvoor begrip(want velen hadden daar een buis voor).
Zijn andere talen, zoals Spaans, Nederlands, Frans en Engels, was hij wel geslaagd.
Is het verstandig als ik in beroep ga?

 

U kunt altijd beroep aantekenen, maar gezien u alleen een (zwak) argument hebt voor Duits en de twee andere onvoldoendes zeker een rol hebben gespeeld, zal dit wellicht niets veranderen aan de beslissing.

In een richting Moderne Talen kunt u moeilijk klagen dat het niveau voor een taal te hoog is.
Tenzij u kunt aantonen dat de leerkracht zich niet aan de eindtermen houdt, is er geen enkel bezwaar in te roepen tegen een veeleisende leerkracht.

 

Ik heb een c-attest doordat ik gebuisd was voor drie vakken: fysica, wiskunde en biologie. Ik zit in het 5e middelbaar ASO. Als ik meer gestudeerd had was ik er waarschijnlijk wel door, maar ik kan mij niet goed concentreren waardoor studeren erg moeilijk is voor me. Is er een mogelijkheid om deze examens opnieuw te maken om zo toch nog naar het 6e middelbaar te kunnen ?

 

Jammer genoeg kan dit niet. Herexamens kunnen allen bij zeer uitzonderlijke situaties. Ze zijn niet bedoeld om problemen die zich het hele jaar hebben voorgedaan op te vangen.

In een richting wetenschappen is een C-attest met onvoldoendes voor fysica, biologie en wiskunde terecht.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat je concentratieproblemen een grote rol hebben gespeeld.
Heb je de school hiervan op de hoogte gebracht? Doe je er zelf iets aan?

 

Beste,

Ik heb hiernet bericht gekregen dat ik een b-attest heb.
Ik zit nu in 4stw en ik zou super graag naar 5stw willen gaan.
Mijn punten zijn over het algemeen wel goed enkel heb ik een totaal buis voor mijn hoofdvak : natuurwetenschappen.
Is er een kans dat ik nog naar 5stw kan gaan ? Of wat moet ik doen ?
Ik heb echt hulp nodig,
Groetjes

 

Als je een B-attest krijgt in 4stw, kan je niet naar 5 stw.

Je hebt de optie om 4stw opnieuw te doen en dan 5stw te gaan.

 

Beste,
Ik heb vandaag mn rapport gekregen met mijn resultaten. Helaas heb ik een B-attest gekregen. Ik was voor al mijn vakken door behalve voor wiskunde had ik een jaar totaal van 28%. Zou het nog nuttig zijn om een beroepsprocedure aan te gaan?

 

Een beroepsprocedure starten is niet nuttig.

Met 28% voor wiskunde is een B-attest terecht.

 

Beste

mijn dochter zit in de richting moderne talen-wetenschappen, 5de jaar. En ze behaalde 3 tekorten op haar jaarrapport namelijk fysica (35%), chemie (40.5%) en wiskunde (40.5%). Welk raad zou u ons geven?

 

Ik neem aan dat uw dochter een C-attest kreeg.

Wellicht is het een goed idee om over te zitten in 5 humane wetenschappen.

 

Geachte,

In de richting Industriële behaalde ik een C-attest wegens plagiaat te plegen van mijn eindwerk. Daarnaast had ik 48% op chemie (op jaar basis). Zou het nuttig zijn om hiervoor een beroepsprocedure te schrijven?

alvast bedankt!

 

Een beroepsprocedure is in dit geval niet nuttig. Wegens het plagiaat is het C-attest in elk geval terecht.

 

Beste,
Mijn dochter zit in het 2stv.
Ze heeft een b atest gekregen!
Ze heeft het moeilijk met wiskunde en heeft dyscalculie.
Ze heeft een tekort voor wiskunde en aardrijkskunde.
Er zijn andere leerlingen van haar klas die 3/4 tekorten hebben en toch een A hebben gekregen.
En mijn dochter heeft gezondheidsproblemen en lag in het ziekenhuis tijdens haar 2 laatste examens die ze ook niet meer moest inhalen.
Ik ben niet akkoord met haar b atest ik vind dat ze haar nog konden delibereren en nog een kans konden geven dn nog konden rekening houden met haar dyscalculie en geeondheidsproblemen.
Ik heb gediscusseert met haar klastitularis en directeur maar willen haar echter geen nieuwe kans geven ,ze zeggen dat wiskunde belangrijk is om naar 3stw te gaan...
Is het aangeraden om dit aan te vechten?

 

Een beroepsprocudure kan zinvol zijn als u kunt aantonen dat de school tijdens het jaar fouten heeft gemaakt.

Als u bv. niet voldoende geïnformeerd bent over de problemen met wiskunde of als de school geen remediëring heeft aangeboden.

Het kan zijn dat u dan gelijk krijgt, maar dat neemt niet weg dat de school ook een punt heeft. In de richting stw is wiskunde een belangrijk vak.

Tenzij uw dochter de hele zomer wiskunde bijwerkt, is het nu al 100% zeker dat zij volgend jaar opnieuw onvoldoende haalt voor wiskunde.

Met een B-attest vraagt de school u om na te denken wat het beste is voor uw dochter.
Zij kan overzitten en haar achterstand wiskunde wegwerken of overgaan naar een richting waarin wiskunde minder belangrijk is.

Als er duidelijke gronden zijn om het B-attest aan te vechten, krijgt u misschien gelijk, maar het is niet duidelijk of dit in het belang is van uw dochter.

 

Beste

Ik heb net voor de 2de maal mijn 5de kso gedaan,
nu ben ik opnieuw niet geslaagd door 3 tekorten, Aardrijkskunde 42%, Frans 33% en Geschiedenis 37%
Geen van deze drie vakken zijn hoofdvakken.
Kan ik een nieuwe klassenraad bij elkaar roepen of herexamens maken?

 

Je kan in beroep gaan tegen de beslissing, maar de kans op slagen is zeer beperkt.

De onvoldoendes zijn zwaar en het zijn vakken die volgend jaar ook voor problemen zullen zorgen. Het is begrijpelijk dat de klassenraad kiest voor een C-attest, vooral omdat in het vijfde jaar moet gekozen worden tussen A en C.

Als er bij jou op school kunstrichtingen bestaan binnen bso, zou je kunnen pleiten voor een B-attest. Een B-attest is mogelijk wanneer de leerling binnen hetzelfde studiedomein kan blijven. Je moet dan wel nog altijd 2 jaar naar school (6de en 7de).

Ik denk oprecht dat een beroepsprocedure zeer weinig zal opleveren. Misschien is het zinvoller om te bekijken wat het tweedekansonderwijs en/of de examencommissie als oplossing kunnen bieden.

 

in de richting sociaal technische wetenschappen heeft men een C-attest toegekend omdat men 2 onvoldoendes had van Frans (46%)en Engels 35%) zijn beide geen hoofdvakken en men wist vooraf dat Frans een probleem was omdat deze maar voor het 2 de jaar Frans had en men zou daar rekening mee houden. Is het toch aangeraden om dit aan te vechten ?

 

Vermoedelijk heeft vooral de zware onvoldoende Engels een rol gespeeld.

Over welk jaar gaat het?

 

6 de jaar

 

U kunt een beroepsprocedure starten, maar die zal wellicht weinig opleveren.

U zou kunnen pleiten voor een uitgestelde proef Engels.

 

Ik heb nu de effectieve jaarpunten van Engels (49%) en Frans (46%) .

 

Dit is echt wel een zeer zware afstraffing.
Je hebt er niets bij te verliezen om in beroep te gaan tegen de beslissing.

Zorg wel dat je goed nadenkt over je argumenten. Die moeten sterk zijn en relevant.

 

Beste,
Mijn dochter heeft net 6e ASO afgemaakt en heeft een C attest gekregen o.w.v. 3 tekorten, Fysica 46%, Chemie 45% en Bio 45%. Een onverwachte klap. Tijdens het examen Chemie was er geluidshinder buiten waardoor zij zich niet goed kon concentreren. De leraar Bio buist volgens de schoolstatistieken 50% van de leerlingen. Daar zij reeds in het 5e ASO haar jaar heeft overgedaan ziet zij het niet zitten om het 6e opnieuw op de schoolbanken door te brengen. Kunnen we in het 6e ASO nog via de directeur of klassenraad herexamens aanvragen voor deze 3 vakken of welke raad kan u ons geven? Ze heeft reeds ingangs examens gemaakt voor een Hoge School opleiding en heeft hiervoor een toelating. De plannen verlopen nu echter spijtig genoeg anders...

 

Herexamens worden in principe alleen gegeven in zeer uitzonderlijke situaties.

Het gaat om drie redelijk zware onvoldoendes voor wetenschappen in een (zo vermoed ik) richting wetenschappen. Het C-attest is jammer genoeg terecht.

Uw dochter kan bij de examencommissie inschrijven. Met een beetje geluk moet zij alleen examens afleggen voor fysica, chemie en biologie.

In de school waar uw dochter zou starten, kunt u vragen om een voorwaardelijke inschrijving of de inschrijving uitstellen tot januari. Die tweede optie is de veiligste.

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Edulogos voorziet in technische en operationele steun aan internationale onderwijsprojecten.

Sinds ons ontstaan in 2007:

  • hielpen we meer dan 800 mensen met hun voorbereidingen voor de examencommissie secundair onderwijs
  • hebben we meer dan 1000 mensen gratis geadviseerd in verband met onderwijs

Sinds 2014 bestaat er bovendien een onafhankelijke afdeling van Edulogos in Senegal. Vlaamse vrijwilligers zijn daar welkom.