U bent het niet eens met de beslissing van de klassenraad

Uw zoon/dochter kreeg een B- of C-attest en u vindt dat niet terecht. U hebt als ouder het recht om verzet aan te tekenen tegen die beslissing.

 

Raadpleeg altijd het schoolreglement voor exacte informatie over termijnen en de door de school gebruikte procedure.

 

De beroepsprocedure verloopt algemeen (in het slechtste geval) in drie stappen:

Stap 1

U moet binnen drie werkdagen na het ontvangen van de resultaten aan de school laten weten dat u de beslissing van de klassenraad betwist. U gaat langs of belt om een persoonlijk onderhoud te regelen met de directie of de voorzitter van de klassenraad. Zeg duidelijk dat het gaat om een betwisting. Probeer echter ook rustig te blijven.

De eerste stap in de procedure is de belangrijkste om op een eenvoudige manier tot een oplossing te komen. Hoe rustiger en redelijker u de situatie bespreekt, hoe groter de kans op een oplossing.

NIET: "Ik zal eens goed vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben."

WEL: "Ik leg argumenten op tafel waar de klassenraad misschien geen rekening mee heeft gehouden en ik leg uit waarom ik geloof dat mijn kind een ander attest verdient."

Op het einde van dit gesprek zijn er drie mogelijkheden:

  1. U aanvaardt de beslissing van de klassenraad.
  2. Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten en beslist om de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. Er zal opnieuw gedelibereerd worden. Dit kan leiden tot dezelfde beslissing, een nieuwe beslissing in uw voordeel of een nieuwe beslissing in uw nadeel (strengere clausulering of C-attest). Indien dit niets oplost, kunt u overgaan op stap 2.
  3. Uw gesprekspartner aanvaardt uw argumenten niet en vindt het niet nodig de klassenraad opnieuw bij elkaar te roepen. In dit geval kunt u ook overgaan op stap 2.

 

Stap 2

U moet binnen 3 werkdagen na het gesprek of de herdeliberatie met een aangetekende brief beroep aantekenen bij de beroepscommissie. De concrete gegevens over de beroepscommissie staan in het schoolreglement van uw kind. De beroepscommissie is geen commissie die permanent bestaat. Ze wordt opgericht op het moment dat er beroep wordt aangetekend. De beroepscommissie kan beslissen om herexamens te geven, extra taken op te leggen of de beslissing van de klassenraad ongedaan te maken.

Als dit ook niet het gewenste resultaat heeft, kunt u overgaan op stap 3.

 

Stap 3

Een allerlaatste mogelijkheid die u heeft om de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad tegen te gaan, is beroep aantekenen bij de Raad van State. Vraag u goed af of u dit wil doen. U hebt hiervoor een advocaat nodig, waardoor dit heel duur kan uitvallen.Stap 1 van de procedure is zeker nuttig, vooral als het gesprek rustig kan verlopen. Het kan alleen maar duidelijkheid verschaffen.

Stap 2 van de procedure kan ook nog nuttig zijn, zeker als het eerste gesprek niet goed verlopen is.

Overgaan tot stap 3 is zelden nuttig. Het is duur en de kans op succes is klein.

 

Wilt u graag advies of hebt u een vraag? Mail naar [email protected]. Dit is gratis en vrijblijvend. Vragen van het type: "Ga ik geslaagd zijn?" "Ga ik een A-attest krijgen?" "Ga ik een B-attest krijgen?" beantwoorden we niet. We kunnen daar immers geen zinnig antwoord op geven.

Comments

In het vijfde jaar kan in principe alleen een A of een C worden gegeven.

Uw dochter kreeg al een vrij uitzonderlijke kans door de herexamens. Gezien zij daar niet voor slaagde, is het C-attest zeker terecht.
Een beroepsprocedure zal weinig uithalen, zeker omdat de school al herexamens heeft gegeven en daarmee extra kansen heeft gecreëerd voor uw dochter.

Misschien is het verstandiger om opnieuw voor examencommissie te kiezen.
Als uw dochter niet meer op leeftijd zit, kan zij ook terecht bij het tweedekansonderwijs. Daar kan zij deelvrijstellingen krijgen op basis van het rapport en niveauproeven.

Beste

Ik heb een B-attest behaald in mijn 5de jaar stw, ik heb een onvoldoende voor naw sw en wiskunde. Zelf heb ik dyscalculie, maar de school heeft mij niet geholpen met mijn problemen voor wiskunde en naw, ik had om hulp gevraagd maar mijn vraag werd genegeerd. Ik heb een aangetekende brief gestuurd naar de beroepscommissie ze hebben tegen mij gezegd dat ik mezelf goed heb verdedigd, ondanks deze hoopvolle argumenten hebben ze mij geen 2de kans gegeven. Volgens een onderwijsinspecteur moeten mensen met een leerstoornis geholpen worden om dezelfde kansen te krijgen als iemand die geen stoornis heeft. De school heeft mij hierbij helemaal niet geholpen ik werd gelijkgesteld met leerlingen die geen stoornis hebben. De school zegt dat ik zelf geen zorgplan wou in mijn 1ste jaar, en dat ze daarom niks hebben gedaan hoewel ik en mijn moeder vaak hebben gezegd dat ik hulp nodig heb. In het 6de leerjaar werd ik gepest met minn stoornis daarom heb ik in mijn 1ste middelbaar gezegd dat ik geen uitzondering wou zijn omdat ik bang was om weer gepest te worden. Maar in mijn 5de jaar heb ik vaak om hulp gevraagd maar niemand heefr mij geholpen.Als de school het nodige had gedaan was ik hoogstwaarschijnlijk geslaagd op naw en wiskunde. Is het nuttig om naar de raad van state te gaan?
MvG

Het kan nuttig zijn, maar je moet zeker het volgende in overweging nemen:

1) Je moet kunnen bewijzen dat je hulp gevraagd hebt. Er moet dus ergens iets op papier of mail staan.

2) Je moet kunnen bewijzen dat de school alle hulp genegeerd heeft.

3) In STW is een onvoldoende voor SW problematisch. Je moet zeker zijn dat die onvoldoende niet de doorslag heeft gegeven, want die kan je niet wijten aan je dyscalculie.

Beste,
Onze dochter zit in het 6de secundair en heeft dyscalculie. Wij merkten snel bij de eerste rapporten dat geen rekening werd gehouden met enige sticordi maatregel (rekenfouten werden bvb aangerekend). Wij vroegen een gesprek aan na het 2de rapport (oktober) en spraken een aantal hoopgevende maatregelen af.

Nu, anderhalve maand later (december), na de semesteriële examens, blijkt dat sticordi maatregelen zich beperken tot 'meer tijd' voor één vak bij het examen wiskunde. Het gebruik van het rekentoestel is voor de hele klas toegestaan. Onze dochter mocht het toestel voor één examenvraag bijkomend gebruiken.
Op het examen wiskunde en het schoolrapport zien wij (voor een ander vak) alweer allusies en opmerkingen richting rekenfouten, en rekenfouten worden aangerekend. Formulekaarten worden niet aangereikt. Voor andere vakken zoals wetenschappen, informatica, aardrijkskunde... worden helemaal geen sticordi maatregelen aangereikt.
Daarom hebben wij nogmaals een gesprek aangevraagd hieromtrent met zeer teleurstellend resultaat. Op mijn vraag welke maatregelen wél zijn genomen tijdens semester 1 krijgen wij een zeer vaag antwoord ("meer tijd" en "rekenmachiene" voor één vak). In praktijk betekent dit t.o.v. klasgenoten zonder dyscalculi quasi geen verschil.

Wij vinden dit onvoldoende. Onze dochter heeft hiermee zware tekorten op een aantal vakken. De school vraagt ons nu wat wij verwachten aan maatregelen, en zij zullen dan beslissen wat ze kunnen aanvaarden (met de melding dat we echter niet veel moeten verwachten.. ).
Wat kunnen wij doen om de rechten van onze dochter te vrijwaren? Moeten wij nu al beswaar indienen tegen de punten van het eerste semester of kan dit enkel ingeval van C attest in juni? De punten van het 1e semester zijn "definitief kwijt" hebben ze tijdens het oudercontact gezegd..
Ik zorg er alvast voor dat alles schriftelijk, via emails, gebeurt.

Het is belangrijk om een aantal dingen na te gaan:
1) Wat is het zorgbeleid van de school? Hierover vindt u informatie in het schoolreglement.
Door dat reglement te ondertekenen, verklaart u zich als ouder ook akkoord met het zorgbeleid. De maatregelen die u zou willen, moeten daar dan ook mee in overeenstemming zijn.

2) Wat is er beloofd? Als er concrete afspraken gemaakt zijn en die staan ook op papier, dan moet de school zich daar natuurlijk ook aan houden.
Uit de manier waarop u het formuleert, lijkt het dat er geen schriftelijke neerslag was van de "hoopgevende maatregelen". In dat geval is de school alleen gebonden door het schoolreglement.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk zeer concrete afspraken maakt met de school en die ook op papier zet (met handtekeningen van de school). U hebt dan het nodige om tijdens het tweede en derde trimester na te gaan of de school zich ook effectief aan de afspraken houdt. Het is inderdaad een goed idee om hier altijd schriftelijk over te communiceren en alle berichten (zowel de uwe als die van de school te bewaren).

De zwakke cijfers van het eerste trimester hoeven geen probleem te zijn. Als er een opwaartse trend is tegen het einde van het jaar (en geen onvoldoendes meer) is een A-attest zeker nog mogelijk (zelfs als er een probleem zou zijn met het vereiste gemiddelde).

Als het toch tot een C-attest zou komen, kunt u hier inderdaad tegen in beroep gaan. Het zal dan vooral zaak zijn om aan te tonen dat de onvoldoendes uitsluitend het gevolg zijn van dyscalculie.

Als de beroepsprocedure ook niets zou opleveren, is uw dochter in elk geval niet verplicht om op school over te zitten. Zij kan via het tweedekansonderwijs of de examencommissie het diploma secundair behalen. Dat kan bovendien vrij snel gaan, aangezien zij met C-attest in het zesde jaar in aanmerking komt voor vrijstelling. Zowel tweedekansonderwijs als examencommissie hebben een uitstekend zorgbeleid.

Beste,
Mijn zoon zit in het 5de middelbaar wiskunde-wetenschappen. Hij heeft slechte examens afgelegd in december. Hierdoor overwogen we het om hem van richting te doen veranderen. Na lang overleg met familie en klasgenoten besloot hij om te veranderen. Zijn aanvraag werd ingediend op 13/01/2017 via email. De einddatum,vastgelegd door de wet, is 15/01/2017. Desondanks mijn zoon zijn aanvraag had ingediend voor de einddatum,werd het afgekeurd. Hierdoor zal hij moeten blijven in zijn huidige richting. Aangezien zijn kerstexamens niet al te denderend waren, hebben we er geen hoop meer voor. Dit zal leiden tot een c-attest. Kunnen wij in beroep gaan aangezien zijn aanvraag voor studierichting-verandering onterecht werd afgekeurd?

In de derde graad is een verandering van studierichting niet meer zonder meer mogelijk.

De klassenraad bekijkt de aanvraag en alleen wanneer het gaat om "ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen" kan de overgang worden goedgekeurd.

De klassenraad heeft dus het recht om de aanvraag van uw zoon te weigeren.

Een beroepsprocedure is altijd mogelijk, maar de kans op succes is in dit geval zeer beperkt. U moet immers kunnen aantonen dat er wel ernstige medische, sociale of onderwijskundige redenen waren om van richting te veranderen. Slechte kerstexamens vallen daar zeker niet onder.

Als uw zoon op alle volgende dagelijkse werken en de eindexamens redelijke cijfers heeft, is er geen reden om hem een c-attest te geven. Slechte kerstexamens spelen een relatief kleine rol in de eindbeslissing indien er na die kerstexamens een duidelijke positieve evolutie is.

Beste, mijn vriendin heeft vandaag te horen gekregen dat ze een C attest heeft gekregen. Ze heeft een maand klierkoorts gehad en van af dat ze terug was had ze heel de tijd inhaal toetsen. Haar leerkracht had gezecht dat ze ze ging buizen om dat ze zo lang is afwezig geweest. En als we vragen dat ze haar examens op nieuw mag maken dan zegen ze dat ze niet lang genoeg is afwezig geweest wat kunnen we hier aan doen

Lees dit grondig.
http://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-…

En ook dit. Kijk vooral goed naar de aanbevelingen om het gesprek voor te bereiden.
http://edulogos.org/blog/beroep-gaan-tegen-de-beslissing-van-de-klassen…

De beroepsprocedure starten, is zinvol als:
1) er geen problemen waren voor de klierkoorts
2) je kan documenteren of aantonen dat de school geen hulp heeft aangeboden om problemen die ontstaan zijn door de klierkoorts op te lossen
3) je kan documenteren of aantonen dat de ouders gecommuniceerd hebben met de school en hulp hebben gevraagd
4) je kan documenteren en aantonen dat je vriendin hulp heeft gevraagd

Beste

Ik zit in het 6de aso wetenschappen - wiskunde. Ik heb gedurende heel het schooljaar goede punten behaald, maar nu waren mijn laatste examens minder en wilt de school dat ik herexamens afleg voor wiskunde en chemie en dit terwijl ik er op jaarbasis door ben op deze vakken. Andere leerlingen die op deze vakken er niet door zijn op jaarbasis moeten geen herexamen afleggen.
Nu is mijn vraag kan ik tegen deze beslissing van de klassenraad in beroep gaan?

Mvg

Je kan een beroepsprocedure starten, maar houd er rekening mee dat dat in je nadeel kan uitdraaien. Bij een herdeliberatie kan de klassenraad beslissen om je een C-attest te geven in plaats van herexamens.

Kijk zeker ook na wat je schoolreglement zegt over de deliberatiecriteria.

Hey
Ik heb vandaag mijn raport gekregen. Ik zit in 4 stw al mijn vakken hebben een eindtotaal boven de 60. Naw heeft 62 en sw 68. Nu is het zo dat ik een 49 heb voor wiskunde en omdat ons pakket volgend jaar moeilijker wordt hebben ze mij een B attest gegeven. Ik vroeg mij af of dit m1g omdat wiskunde geen hoofdvak is binnen stw. Ik zou ook graag in beroep gaan. Maar mijn vraag is of dit wel zinvol is of verloren moeite.

Mvg alexander

Het mag zeker. Wiskunde is officieel misschien geen hoofdvak, maar het is wel een cruciaal vak voor elke richting met wetenschappen.

Je kan een beroepsprocedure starten, maar je moet dan wel nieuwe argumenten aanbrengen. Je kan eventueel pleiten voor een herexamen.

Een andere optie om met de school te bespreken is regularisatie van je voorgeschiedenis.
De school laat je dan starten in 5stw, maar je moet dan in de loop van het schooljaar slagen voor het examen wiskunde tweede graad bij de examencommissie.

Beste
Ik zit nu in mijn 5de jaar stw. Ik ben voor alles erdoor maar heb een tekort voor nawe van 34%. Mijn laatste maandrapport is niet aangevuld geweest met mijn laatste goede punten. Ik heb hier bewijzen van en wil graag vragen voor een heroptelling en een herexamen. Ik weet dat mijn herexamen zal lukken. Mijn vraag is ofdat een herexamen wel mogelijk is?

Mvg astrit

Hallo
Ik zit in mijn 7de jaar en als eindresultaat ben ik er niet door maar moet ik eerst een proef afleggen in juli omdat de leerkracht zegt dat ik te veel afwezig ben geweest hierbij ben ik niet akkoord omdat de school wist dag ik 2 weken niet aanwezig kon zijn op school omdat mijn ouder in coma lag. De leerlingen die de helft van de jaar niet aanwezig waren op school en die op reis vertrokken wanneer ze wouden zijn er wel door zonder afwezigheidsproblemen. Daarbij ben ik er voor mijn andere vakken allemaal door met 90% één van de beste van de klas dus. Wat zou ik het best kunnen doen ? Gr

Dag
Ik zit in het 5de jaar economie moderne talen en ik heb voor dit jaar een C-attest gekregen. Dit komt doordat ik voor de vakken economie en Frans een onvoldoende heb gehaald. Alhoewel vind ik dit onterecht, omdat ik kleine onvoldoendes heb, respectievelijk 42% en 47%. De school zegt dat dit niet genoeg is om te slagen voor het volgend jaar. Toen ik echter mijn jaartotalen berekende, zag ik dat ik alleen een jaarbuis heb voor economie met 47%. Voor alle andere vakken ben ik dus erdoor en daarom vind ik de beslissing van de klassenraad niet terecht. Kan ik hier iets tegen doen of is de beslissing juist? Ik was nooit gebuisd voor dagelijks werk van economie en Frans. Ikzelf wou namelijk een herexamen krijgen voor het vak economie omdat dat inderdaad wel beter kan, maar de school zegt dat ze herexamens zelden organiseren. Ze doen dat alleen als iemand lang afwezig was of andere externe redenen heeft. Wat moet ik doen denkt u?
Mvg

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.